GoTo Naverne-CUK.dk

Formandens Spalte

Formandens Spalte Oktober 2017

Formandens Spalte.

Som det fremgår andet sted i Svenden, har CUK’s hovedkasserer Frode Zachariassen opsagt sin stilling, efter næsten 25 års virke. Hvorfor ”opsiger” Frode sin stilling, er der måske nogle, der vil spørge sig selv og måske andre om? Hvorfor venter Frode ikke til delegeretmødet, og

tilkendegiver, at han ikke modtager genvalg? Svaret skal findes i CUK-Love og vedtægter (gældende fra 1996), der var gældende på det tidspunkt, hvor Frode overtog hvervet som hovedkasserer.

Der står i § 9, at der er en gensidig opsigelsesfrist på 6 måneder for hovedkasserer og redaktør. Vi dvs. hele CUK håber og tror på, at der blandt vore medlemmer er en person, der har ” lidt ” måske meget kendskab til regnskabsføring, og vil overtage efter Frode.

Frode vil i en overgangsperiode være til rådighed med råd og vejledning.

Med kno

Kaj Jepsen

Formand HB.


Formandens Spalte - September 2017

Vi har vel alle oplevet situationer, hvor det ikke lige er gået, som vi ønskede eller forventede.

Således kan det også ske, når et medlem i en forening, tager ud på sin sidste rejse, og man vil bekendtgøre det på vores hjemmeside. For at dette kan blive gjort, vil jeg/HB orienterer foreningerne om, at det er ikke HB, der skal informeres om det, så det bliver sat på hjemmesiden.

Foreningen henvender sig til webmasteren, der sender beskeden videre til HB-formand og Hovedkasserer. Grunden til, at jeg på HB’s vegne nævner dette er, at en forening ikke fik informationen samt mindeord i Svenden, grundet ” fejlagtig ” henvendelse.

Ligeledes er det Redaktøren, der skal have Mindeord for medlemmet tilsendt, for at det kommer i Svenden.

Det er godt nok i god tid, at julen bliver bragt på bane her i Svenden, men i forbindelse med Sdr. Hygum Hjemstavnsgård har emnet ” Ind under jul” på deres aktivitetskalender lørdag den 25. nov. Fra kl. 1200 til 1630 og søndag den 26 nov. Fra 1000 til 1630, har de spurgt, om Naverne vil være dem behjælpelig med, at ” Synge julen ind ” lørdag den 25. Meningen er, at Naverne sammen med personalet på Hjemstavnsgården og publikum synger sammen.

Hjemstavnsgården skal have vores svar senest onsdag den 08. november, for at det kan blive annonceret i lokalavisen, som har en deadline på 14 dage.

Tænk over det i foreningerne, og giv besked til Lis Jepsen Tlf.: 29634486, eller på mail på flg. Liskaj-d-j@mail.dk inden den 08.november.

Når I der er medlem af CUK, og har et Årskort til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, har besøgt Hjemstavnsgården, vil I så venligst afkrydse jer på den liste, der er ophængt ved døren inde i ” bryggerset ”. Samtidig afkrydse jer til jeres næste besøg. Dette er af hensyn til, hvor meget mad og kaffe, der skal beregnes til os fra CUK. Dette er en anmodning fra personalet på Hjemstavnsgården.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte August 2017

Deltagerne til dette års pinsestævne, overværede indvielsen af HB’s nyerhvervede fane, som HB har fået via Danmarks Samfundet.

For at HB kunne få fanen med til stævnet, og indvie den der, var aftalen med Danmarks Samfundet, at vi tilbageleverede den torsdag den 15 juni, for at vi officielt kunne få den overrakt i Den Fynske Landsby i Odense.

Både i Svenden, samt på pinsestævnet blev det bekendtgjort mht. officiel overrækkelse af fanen.
Det var ikke CUK’er, der stod på nakken af hinanden, for at deltage. Vi var 3 fremmødte, hvoraf de to var iklædt ” Kluft ”som vi havde lovet Danmarks Samfundet.

Det ville have været lidt mere repræsentativt, om vi havde været en halv snes iklædt ” Kluft ”.
Der var et bredt repræsentantskab af mange foreninger-fagforbund samt spejdere, så det var ærlig talt lidt skuffende, at vi fra CUK ikke kunne ” Mønstre ” flere til en begivenhed som denne.

Med disse ord, vil jeg ønske jer alle, en fortsat god sommer.

Med kno, Kaj Jepsen

Formand HB.


Formandens Spalte Juli 2017

Så er endnu et vellykket Pinsestævne overstået, så derfor endnu en gang tak til Slagelsenaverne, for et godt stævne. Der blev på delegeretmødet fremsat nogle forslag, der ikke alle blev vedtaget. De forslag, der blev vedtaget, var der ikke de store kommentarer til, hvorimod der var en del kommentarer, samt flere meningsudvekslinger omkring et forslag. Alt i alt forløb delegeretmødet i en god og konstruktiv atmosfære.

Jeg vil ligeledes benytte lejligheden til at sige tak til de fremmødte delegerede, for den tillid de viste, ved at genvælge mig som formand for de næste 2 år. Jeg vil sammen med resten af HB gøre mit/vores til, at leve op til jeres tillid.

Et af de emner, der rørte sig meget på delegeretmødet var: Manglende leverance af Svenden. Der er flere, der i den seneste tid har oplevet, at Svenden ikke er fremkommet.

Der har fra HB’s side været rettet henvendelse til Post Nord, der iflg. Frode har udvist en arrogant holdning til problemet, så derfor:

Hvis I ikke modtager Svenden, kontakt Hans Emborg enten på mail eller pr. telefon og oplys følgende:
Jeres navne adresse og postnr.

Der vil efterfølgende blive taget kontakt til Post Nord med oplysning om, hvilke adresser og postnr. der er tale om. Så må vi se, om de tager det seriøst. Det er Hans, der foretager forsendelse af Svenden, så når han modtager jeres informationer, vil der blive taget kontakt til Post Nord.

Hans kan kontaktes på tlf: 40929705 eller mail: h.emborg8@gmail.com

Vi håber, at der sker en forbedring af Post Nord’s leverance af post

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB


Formandens Spalte - Juni 2017

Formandens Spalte.

Der er åbenbart en lille smule tvivl, ang. forståelsen af teksten i invitationen af vore Æresmedlemmer,

til at deltage i festlighederne ved pinsestævnet.

Tvivlen er omkring betaling.

For at der i fremtiden ikke skal være tvivl er det som følger:

Hovedkassen betaler for: Stævne emblem-Delegeret frokost samt festmiddag.
Når Æresmedlemmerne, tilmelder sig stævnet, og indbetaler det fulde beløb for deltagelse, vil de få refunderet det beløb, der omfatter ovennævnte.

For at hovedkassereren kan refundere beløbet, er det af stor betydning, at vedkommende giver besked til enten hovedkassereren eller undertegnede, om de deltager.

Håber med denne forklaring, at fremtidige tvivl er manet i jorden.

Vel mødt og på gensyn til pinsestævnet.
Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte Maj 2017

Som det står skrevet i programmet for afvikling af Pinsestævnet i Slagelse, er der i forbindelse med Fællesfoto indvielse af HB’s fane. Den officielle overrækkelse af fanen vil først ske Valdemarsdag- den 15.Juni Kl: 1900 i Den fynske Landsby i Odense.

I den forbindelse anmodede Danmarks Samfundet os om, at medvirke med så mange foreningsfaner og medlemmer i Kluft som muligt.

Er godt klar over, at det er lige efter pinse, men lad os benytte denne lejlighed til at vise de mange fremmødte i Odense, at Naverne ikke kun er noget man har hørt om, men at vi eksisterer. Der plejer iflg. Lokalformanden for Danmarks Samfundet i Odense, at være mellem 300 og 400 personer til stede Valdemarsdag. Alle fremmødte faner, det være sig fra Spejderne- Fagbevægelsen- Foreninger o.a. vil blive samlet i en ” Faneborg ”.

Lad os møde talstærkt frem, og måske få et par medlemmer ved denne lejlighed.

Som det fremgår af Sdr. Hygums Aktivitetskalender, har de 30 års jubilæum den 20. Maj 2017. Der vil i den anledning være ud over Børnedyrskue, forskellige tiltag, for at markerer deres jubilæum.

Det er her, at vi fra CUK er blevet opfordret til, at møde op i ” Kluft ” og så mange som muligt. Sdr. Hygum har spurgt, om der var mulighed for, at vi ville og kunne synge et par Naversange eller 3 lørdag eftermiddag Kl. 1530, efter at Borgmesteren har holdt en lille tale, og indviet en ny terrasse. Der vil være kaffe, en øl eller vand til ” Sangkoret.”

For at det hele kommer til at gå så gnidningsfrit som muligt, så send venligst besked på mail til: Formand K. Jepsen E-mail: liskaj-d-j@mail.dk i så god tid, at Sdr. Hygum kan få besked. Som Nav kan man stadig købe Årskort til 200,-kr. pr. par. Hvis man også ” Deltager aktivt ” i projekter der, er Frokost og Kaffe incl. de 200,-kr. Støt op om Sdr. Hygum og især vores CUK’s tilstedeværelse der. Håber vi ses så mange som muligt, til nogle festlige timer i Sdr. Hygum.

HUSK AT OPLYSE HB MED NAVN, DE PERSONER DER ER VALGT SOM DELEGERTE.

Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte April 2017

På HB-mødet i Odense den 04-03-2017 kunne vi konstatere, at foreningerne ikke altid husker, når

der bliver optaget/nyindmeldt et medlem, at give hovedkassereren informationer såsom fødselsdatoårstal-

adresse samt indmeldelsesdato og medlemsbogsnummer.

Disse informationer er vigtig for, at hovedkassereren kan registrere personen/personerne rigtigt. Hovedkassereren/ HB anmoder derfor foreningerne om, at videregive informationerne snarest, så alle formalier er i orden.

Når dette nr. af Svenden udkommer, har foreningerne sikkert valgt de personer, der skal

repræsentere foreningen på delegeretmødet i Slagelse den 04.juni.

For at der ikke skal bruges unødvendig papir og tid på, at lave kuverter, så vil HB endnu en gang opfordre til:

HUSK AT OPLYSE HB MED NAVN, DE PERSONER DER ER VALGT SOM DELEGERTE.

Kaj Jepsen, Formand HB


Formandens Spalte. DFS- Marts 2017

Desværre er der forekommet en fejl i afsendelse af telegram fra HB. I januar blev der fejlagtigt sendt telegram til et medlem i Calgary i anledning af ” Rund fødselsdag ” Desværre var HB ikke opmærksom på, at vedkommende var taget på den sidste rejse. HB beklager dybt overfor de berørte, at dette fandt sted.

Nu hvor CUK igen er medlem af CCEG, har Frode via Christian foreløbig fået 25 CCEG-emblemer, som vi i CUK nu er berettiget til at bære. De kan erhverves hos Frode til en pris af 10.Kr plus forsendelse.

Her i februar er alle forhåbentlig kommet godt ind i 2017, og har fundet ” Arbejdstøjet ” frem, med henblik på det arbejde, der ligger forud her i 2017 i foreningerne. Vi kan se, at Slagelse har Pinsestævnet på plads, så vi mødes forhåbentlig mange den 3- 4- og 5 juni.

Der er åbenbart foreninger der ikke er klar over, at vores Hovedkasserer Frode har jubilæumsemblemer, til brug for foreningerne, når de udnævner et lokalt æresmedlem. Der er emblemer for både Naver og Navervenner. Vi kan af og til læse i Svenden, at en forening har udnævnt et æresmedlem, samt 10 års jubilarer.

Husk at emner, der skal behandles på delegeretmødet, skal være HB i hænde senest den 01. Marts.2017.

Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte. DFS- Januar 2017

Her i årets sidste måned, kan vi i CUK se tilbage på et år, der har budt på udfordringer for de forskellige foreninger samt HB.

Indtil videre kan vi alle være tilfredse med de resultater, der er opnået hidtil, men der er stadig udfordringer, som vi kan løse i fællesskab.

Selvom vi ” kun ” skriver december, vil HB minde foreningerne om, at det er tiden, hvor evt. ændringsforslag samt indstillinger til året nav samt æresmedlem skal drøftes i foreningerne.

Husk forslag skal være HB i hænde senest den 01. Marts 2017.


HB vil endnu en gang ønske alle i Ind og Udlandet et rigtig godt nytår og tak for samarbejdet i 2016.

Kaj Jepsen
Formand HB

12/04/16

Medlemskab af CCEG

Hej Alle.


Dette er for at orienterer alle kort, at CUK på CCEG-kongressen i Dümmer i den forgangne week-end, blev optaget som medlem af CCEG. CUK’s medlemsskab blev sat under afstemning, og ud af de 24 delegerede, stemte 23 for optagelse, 1 stemte hverken for eller imod.


Når Christian Riedel, der under hele tilgangen til medlemsskabet, har været CUK’s repræsentant og talerør over for CCEG, og jeg i løbet af den kommemde uge, får de sidste detaljer på plads, vil der i næste nr. af Svenden blive bragt mere ang. vores medlemsskab af CCEG.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK

Formandens Spalte. DFS- Oktober 2016

Formandens Spalte.

I forbindelse med Pinsestævnet og dertil afholdte delegeretmøde, er der opstået lidt tvivl hos foreningen, der på delegeretmødet tilkendegav og fik tildelt Stævnet i 2018, om de kunne regne med, at de skulle afholde stævnet, idet det ikke var nævnt i referatet fra delegeretmødet.

Foreninger som på delegeretmøderne får accept på afholdelse af Pinsestævner, 2 år før end det er berammet,skal lige huske, at de året forinden, ved personlig fremmøde fra en valgt delegeret fra foreningen, på delegeretmødet bekræfter, at foreningen afholder stævnet.

Der kan selvfølgelig indtræde uforudsete hændelser der gør, at foreningen ikke har mulighed for, at afholde stævnet. Dette er bl.a. en af årsagerne til, at det skal bekræftes året før.

Derfor kan foreningen, der er kommet i tvivl, roligt fortsætte med det store arbejde der er, med at arrangerer et pinsestævne.

Lørdag den 08. Oktober, var der berammet HB-møde, og det var aftalt med formanden for Aarhus-Naverne, at vi måtte ” låne ” hulen til mødet, der skulle starte kl.: 11.00.

Da klokken var godt og vel over 1100, blev der ringet til flere bl.a. formanden, der desværre var udenbys, og et par stykker mere, der desværre ikke besvarede opkaldet. Efter at have ventet forgæves i godt og vel 5 kvarter, blev vi enig om, at vi måtte udsætte mødet, hvorefter vi vendte ” næsen ” hjemefter til bl.a. Fyn og Sjælland. Det var godt, at Vagner skulle ” Overdrage ” arkivet til Elo og Michael Hylleborg, så vi kunne med lidt god vilje være i arkivet, og derved få varmen.

Kaj Jepsen

Formand HB.

CCEG-kongressen i Dümmer

Oktober - 2016

Hej Alle.

Dette er for at orienterer alle kort, at CUK på CCEG-kongressen i Dümmer
i den forgangne week-end, blev optaget som medlem af CCEG.

CUK’s medlemsskab blev sat under afstemning, og ud af de 24 delegerede,stemte 23 for optagelse,1 stemte hverken for eller imod.

Når Christian Riedel, der under hele tilgangen til medlemsskabet, har været CUK’s repræsentant og talerør over for CCEG, og jeg i løbet af den kommemde uge, får de sidste detaljer på plads, vil der i næste nr. af Svenden blive bragt mere ang.vores medlemsskab af CCEG.

Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK

Svenden - September 2016

Formandens Spalte.

I nogle tilfælde ville man ønske, at man var/er fejlfri. Sådan er det desværre ikke i det virkeligeliv. 

Det er med stor beklagelse, at der er afsendt et lykønsknings- telegram til et medlem i anledning af 70 års dag. Medlemmet tog på den sidste rejse den 18-05.
Jeg vil på HB’s vegne dybt beklage over for de efterladte, at der er begået den fejl.

Endnu en gang beklager jeg på HB’s vegne.
Kaj Jepsen
Formand HB.

Svenden - Juli 2016

Formandens Spalte.

Lidt fra Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Søndag den 22. maj, var vi 16 tilstede i Sdr. Hygum på Hjemstavnsgården, da CUK’s Naverhule blev åbnet. Der var 2 journalister tilstede, en fra den lokale Ugeavis og en fra Jydske Vestkysten Vejen, hvilket der kom et par gode artikler om os CUK, samt vores samarbejde med Hjemstavnsgården.

I løbet af den tid vi var der, blev der rettet mange henvendelser til os, med spørgsmål om og omkring Naverne. Vi blev ligeledes kontaktet af en person, der havde medbragt Navereffekter, og spurgte, om vi var interesseret i dem. Det viste sig, at effekterne der bestod af Stævnemærker-emblemer samt en Vandrestok, havde tilhørt et tidligere medlem i København.

Medlemmet hvis navn var Nan Dahl, havde været medlem i København i 42 år. Nan Dahl døde i 2005. Disse effekter er fremlagt i en ”montre” på Hjemstavnsgården.

Der vil i forbindelse med åbningen af Naverhulen, blive afholdt lidt ”Festivitas” i forbindelse med arrangementet ”Landsbyen i arbejde og fest” fra den 14 til 17. juli. Det vil så være lørdag den 16, hvor det vil blive afholdt.
Kaj Jepsen, Formand HB

Svenden - 2016 Pinsestævnet

Pinsestævnet 2016 er vel overstået, og en stor tak til Samsø-Naverne for et godt stævne. På delegeretmødet blev der vendt flere emner, som vil fremgå af referatet.

Et punkt, der ikke blev fuldført på delegeretmødet var valg af arkivbestyrer. Senere talte vi i HB om hvilke muligheder der så var.

Inden festaftenen startede, kontaktede HB igen Michael Hylleborg fra Silkeborg-Naverne, der i samarbejde med Elo Bjerking og Vagner Sørensen indvilligede i, at gå ind i arkivarbejdet. En stor tak rettes hermed til Michael. Der skal også lyde en stor tak til Vagner Sørensen, der efter en lang årrække har valgt at trække sig tilbage fra arkivarbejdet. HB og CUK er taknemlig over, at du i det omfang du kan afse tid, når der er brug for din støtte og viden om arkivet, vil være Elo og Michael behjælpelig i det videre arkivarbejde.

Det er altid rart, når man telefonisk kan hjælpe andre, men tirsdag den 7.juni var ikke lige den samtale, der var mest ventet. Regnar fra Sønderborg ringede, og kunne fortælle, at Jørgen Schaffer var taget på sin sidste rejse. Jørgen er/var kendt af alle for sit store arbejde i og for CUK. Især for sit store engagement med, at sende unge håndværkere på udvekslingsarbejde i 1 år eller 1 ½ især til Schweitz. Jørgen blev optaget i den daværende forening i Bern i 1956, og kunne her i efter- året havde fejret 60 års jubilæum, hvilket ikke blev ham forundt. CUK har hermed mistet et medlem, der vil blive husket rundt i foreningerne, hvor Jørgen var en hyppig gæst. Fra HB ja hele CUK vil vi hermed sige: Ære være dit minde Jørgen.

Kaj Jepsen Formand HB

Svenden - Maj 2016

Nu hvor foreningerne så småt er ved at planlægge udflugter i løbet af den kommende sommer, ud over turen til Samsø i Pinsen, vil vi i HB anmode foreningerne om, at tage Sdr. Hygum Hjemstavnsgård med i planlægningen. HB er klar over, at markeringen af Samarbejdsaftalen mellem Hjemstavnsgården og CUK, er søndag den 22. maj, hvor pressen vil være til stede. Derfor, hvis det er muligt for CUK’er at bruge nogle timer på, at lægge vejen forbi Hjemstavnsgården, vil det være med til, at give CUK mere synlighed samt omtale, hvilket på længere sigt, forhåbentlig munder ud i medlemstilgang.

Kaj Jepsen Formand HB