GoTo Naverne-CUK.dk

Vedtægter

Vedtægter 2023 for Naverne CUK
 
Stk. 1.

 • Skandinavisk Central Understøttelseskasse (CUK), er stiftet den 3. december 1899 i Winterthur, Schweiz og er en upolitisk forening. CUK er en sammenslutning af skandinaviske foreninger.

 • Det er CUK´s formål at varetage fælles interesser, samt at virke for oplysning om arbejdsforhold og opholdstilladelser. Foreningen skal især virke for kendskab til rejselivet.

Stk. 2.

 • Enhver skandinavisk forening kan optages, når den anerkender og opfylder vedtægterne.

 • Når en forening tiltræder CUK, er tiltrædelsen bindende for alle dens medlemmer.


Stk. 3.

 • I udlandet kan enhver, der har beskæftigelse og behersker et skandinavisk sprog, optages som medlem.


Stk. 4.

 • I hjemlandet må det ved optagelsen bevises, at vedkommende har arbejdet i udlandet 1 år og 1 dag.

 • Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Island betragtes gensidigt som udland.

 • En person der søger arbejde i udlandet, hvor der ikke findes naverforeninger i nærheden af arbejdsstedet, kan få betinget medlemskab i hjemlandet ved rejsens begyndelse.

 • Arbejdsforholdet skal kunne dokumenteres.

 • Det betingede medlemskab godkendes af den afdeling det betingede medlem er tilknyttet før afrejsen.

 • Vedkommende kan optages som fuldgyldig medlem efter et års arbejde i udlandet.


Stk. 5.

 • Skandinaver, der opholder sig steder hvor der ikke findes foreninger, kan melde sig ind i, eller lade sig overflytte til en forening efter eget ønske, eller i Hovedkassen (HK).


Stk. 6.

 • Ved optagelsen betales 3 måneders kontingent samt medlemsbog og emblem. Kontingentet kan variere fra forening til forening.


Stk. 7.

 • Medlemmer med mere end 4 måneders kontingentrestance kan slettes efter mindst to skriftlige påmindelser med en måneds mellemrum.

 • Den første påmindelse kan sendes efter 4 måneder.

 • Medlemmer, som slettes, kan ikke beholde sin anciennitet ved genindmeldelse, selv om restancen indbetales.

Stk. 8.

 • Man kan ikke tilmelde sig en ny forening uden at kassereren i den forening hvor man senest var tilmeldt, har stemplet medlemsbogen på side 3, under afmeldt.

Stk. 9.

 • Et medlem, der er indmeldt før den 1. januar 1970 og har været medlem til sit dødsfald, er berettiget til begravelseshjælp á 200 kr. Hjælpen udbetales til foreningen, når den stedlige kasserer har meddelt dødsfaldet til Hovedbestyrelsen (HB).


Stk. 10.

 • CUK forvaltes af HB. Hovedsædet bestemmes af delegeretmødet.


Stk. 11.

 • HB består af formand, næstformand, hovedkasserer, sekretær, redaktør.

 • HB vælges i forbindelse med det årlige delegeretmøde. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

 • Formand, sekretær, og en suppleant vælges i ulige år.
  Redaktørsuppleant vælges i ulige år.

 • Næstformand, hovedkasserer, redaktør og en suppleant vælges i lige år.

 • Ligeledes vælges der suppleanter for hovedkasserer-redaktør-sekretær.

 • Arkivbestyrer vælges for et år ad gangen på delegeretmødet.

 • Genvalg kan finde sted.

 • HB holder møder efter behov. Alle møder føres til protokol.

 • Der vælges to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant.

 • En bilagskontrollant i ulige år. En bilagskontrollant i lige år.

 • Bilagskontrollantsuppleanten vælges for et år ad gangen.

Stk. 12.

 • Alle henvendelser til HB besvares skriftligt.

 • HB udpeger repræsentanter til CCEG (Confederation Compagnonnages Européens, Europäische Gesellenzünfte) og lignende, hvor HB bør være repræsenteret.

 • Det er hovedbestyrelsesformandens pligt at repræsentere CUK, indkalde og lede HB´s møder, samt underskrive bilag over kr. 5.000,-.

 • Æresmedlemmer af CUK udnævnes af HB.

 • Hovedkassereren og redaktøren skal varetage al korrespondance vedrørende kasse og redaktion i CUK´s interesse.

Stk. 13.

 • Hovedkassereren fører Hovedkassens regnskab. Regnskabet følger kalenderåret.
 • Hovedkassereren udsender opgørelser for de lokale foreningers afgifter til HK senest den 1. maj og den 1. november.

 • Kontingent skal være indbetalte senest den 30. juni og den 31. december.

 • Ændringer af foreningernes kontingent til HK, besluttes på delegeretmødet. Hovedkassens kapital skal forvaltes af HB, med bedst muligt afkast.

 • Adresselister på medlemmerne samt ændringer hertil, sendes løbende til Hovedkassereren.

Stk. 14.

 • Bilagskontrollanterne skal revidere hovedkassens regnskab og skal til enhver tid have ret til at kontrollere protokol, kassebøger og formue. Kontrol af årsregnskabet skal være afsluttet senest den 15. februar.

 • Bilagskontrollanterne skal skriftligt bekræfte resultatet af kontrollen. Regnskabet publiceres i Den Farende Svend inden delegeretmødet.

 • Ved delegeretmødet skal de delegerede stemme om regnskabets godkendelse.

 • En forenings valgte billagskontrollanter, kan bede HB om hjælp til gennemgang af foreningens regnskaber i tilfælde, hvor billagskontrollanterne ikke kan godkende regnskabet, og der er uenighed mellem billagskontrollanterne og bestyrelsen.


Stk. 15.

 • Redaktøren redigerer bladet Den Farende Svend. Redaktøren offentliggør, en gang årligt i augustnummeret af Den Farende Svend, de adresser på formand, kasserer, oplysning om medlemstal samt hulernes adresser og evt. telefonnummer, som foreningerne sender til redaktøren, inden den 1. juni.

 • Den Farende Svend sendes til alle medlemmer.
  Klager over bladet eller dets redaktør, sendes til redaktøren og HB.

Stk. 16.

 • Delegeretmødet, der er CUK´s beslutningsdygtige forum, afholdes hvert år i forbindelse med pinsestævnet.

 • Delegeretmødet bestemmer næste års stævneby, såfremt der er ansøgere hertil kan delegeretmødet bestemme stævnebyen 2 år frem i tiden.

 • Foreningerne har én stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer, men maksimum 2 stemmer, der kan være repræsenteret ved en delegeret.

 • Delegerede til delegeretmødet anmeldes med navn og forening og kun delegerede har taleret. Dog har hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt personer udpeget til midlertidige hverv også taleret.

 • Forslag som ønskes debatteret på delegeretmødet, skal være Formand i hænde senest 12 uger inden Stævne.

 • Ordinær opstilling af personer til valg i bestyrelsen kan ske frem til den 1. marts.

 • Der kan, hvis situationen kræver det, opstilles kandidater på delegeretmødet. Alle forslag og øvrigt materiale til delegeretmødet sendes fra HB til alle foreninger senest 2 måneder før delegeretmødet.

 • Forslag om ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal af de afgivende stemmer.

 • Øvrige forslag kræver flertal af de tilstedeværende stemmer. Personvalg træder i kraft umiddelbart.

 • Vedtægtsændringer og øvrige ændringer træder i kraft ved førstkommende årsskifte, eller på et af delegeretmødet fastsat tidspunkt.

 • Ønsker et medlem at fremsætte et forslag til vedtægtsændringer, kan dette ske gennem den forening medlemmet tilhører.

 • Støtter foreningen ikke forslaget kan det fremsættes gennem HB, der såfremt forslaget antages, fremsætter dette. Medlemmer der er tilmeldt HK, kan kun stille forslag gennem HB.

Stk. 17.

 • HB kan i særlige tilfælde afholde generalafstemning. Generalafstemningen skal foretages når mindst 1/5 af medlemmerne forlanger det.

 • Forslag til en generalafstemning skal sendes til foreningerne mindst 3 måneder før afstemningen.

 • Resultatet af afstemningen sendes til bilagskontrollanterne via HB og skal returneres til HB, senest på det angivne tidspunkt.

Stk. 18.

 • En forening kan stiftes af 5 medlemmer. Ved opløsning af en forening sendes CUK´s ejendele til HB.

 • Ønsker en forening at træde ud af CUK, kan dette kun ske med en 3 måneders skriftlig opsigelse.

 • I tilfælde af udtrædelse har foreningen ikke krav på HK´s formue eller CUK´s ejendele.

 • Foreningens effekter opbevares af HB eller arkivet. Såfremt der ikke inden 5 år oprettes en ny forening, opbevares effekterne af HB eller arkivet.

Stk. 19.

 • Foreningernes vedtægter skal anerkendes af HB før de er bindende for medlemmerne.

 • Enhver forening har ret til at udnævne egne æresmedlemmer.


Stk. 20.

 • Foreningerne bærer ansvaret for de af CUK´s effekter, der befinder sig i deres varetægt.


Stk. 21.

 • Det er foreningernes pligt at virke for, at de unge kommer ud at rejse, at fremme kammeratskabet, samt at virke for CUK´s fremme.

 • Oprette en central kontaktperson, som kan styre alle henvendelser fra unge CUK’er,som befinder sig på rejsen. Så bliver det lettere, at give en hjælpende hånd, og man har samtidig en central oversigt over de rejsende indenfor CUK. Denne person skal have kendskab til det aktuelle rejseliv. Det er meget anderledes end for 20 år siden. Han skal også være villig til, at repræsentere CUK, f.eks. når han bliver inviteret til andre organisationer (f.eks. CCEG uden at han er delegeret, men for at diskutere det aktuelle rejseliv med de andre organisationer).

Stk. 22.

 • Foreninger der modarbejder CUK, eller ikke respekterer gældende vedtægter, kan ekskluderes af CUK.

 • HB skal sende forslag om eksklusion af en forening til generalafstemning.

 • Forud for generalafstemningen, skal foreningens kommentarer forelægges de øvrige foreninger.

Stk. 23.

 • Ekskluderes en forening, er det HB´s pligt at arbejde aktivt for oprettelse af en ny CUK forening.

 • Alle medlemmer af den ekskluderede forening, der vedkender sig CUK´s grundlag, tilbydes automatisk medlemskab af den nye forening, med alle rettigheder.


Stk. 24.

 • En person der under falsk foregivende er blevet optaget som medlem, kan en generalforsamling i den pågældende forening uden videre slette og dermed ekskludere vedkommende.

 • Tvivlsspørgsmål og klager forelægges HB.

 • Et medlem kan ekskluderes hvis vedkommende modarbejder CUK´s eller foreningens interesser.

 • Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis vedkommende udviser usømmelig eller voldelig adfærd, eller begår bevidst svigagtige handlinger over for den forening hvori vedkommende er medlem.

 • Hertil kræves HB´s godkendelse.

 • Ved eksklusion kræves 2/3 flertal ved en generalforsamling i den pågældende forening.

 • Anmodning om eksklusion skal sendes til HB og være underskrevet af foreningens formand eller dennes stedfortræder, samt generalforsamlingens dirigent.

 

Stk. 25.

 • Foreningen CUK kan ikke opløses så længe den tæller over 50 medlemmer.

 • I tilfælde af opløsning, tilbydes CUK's effekter til bymuseet eller Nationalmuseet. Begrundelsen er, at Rejsefonden blev opløst sammen med FBSH.

________________________________________________________________________________
Opdateret med ændringer frem til og med Delegeretmødet 2023


Opdateret 1/6 2023

olemichael@outlook.dk